Česká (později Československá) astronomická společnost (ČAS) byla založena roku 1917 jako spolek sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev obyvatelstva. Hlavními cíly Společnosti bylo "... zřízení lidové observatoře astronomické v Praze ..., knihovny a čítarny, přístupné nejširším kruhům ..., šíření a popularisování výsledků moderní astronomie."

   Snaha Společnosti o postavení hvězdárny byla hnacím motorem její činnosti. Většina významných zakládajících členů se popularizací či výukou astronomie zabývala ještě před založením ČAS. Zvláště aktivní v této činnosti byl Ing. Jaroslav Štych, který organizoval astronomické přednášky pro nejširší vrstvy. Několik let před první světovou válkou vydával J. Štych monistický časopis, ve kterém popularizoval výsledky vědy a zvláště astronomie. Právě J. Štych koncem roku 1915 založil společně s Josefem Klepeštou soukromý astronomický kroužek, jehož úkolem mělo být po skončení války zřízení České astronomické společnosti. Během roku 1916 se v rámci kroužku setkali Jaroslav Štych, Karel Anděl a Josef Klepešta, kteří byli vůdčími postavami pozdější České astronomické společnosti. Spolu s dalšími pak během léta 1916 vypracovali stanovy, které byly díky vlivu dalšího člena kroužku, barona Artura Krause, v září 1917 místodržitelstvím schváleny.

    Dne 28. listopadu 1917 byl zvolen ustavující výbor ve složení: Karel Anděl, Josef Klepešta, Karel Novák, Viktor Rolčík, Lida Rolčíková, Jaroslav Štych a Josef Záruba. Ustavující valná hromada se konala 8. prosince 1917 v Náplavní ulici 6 a účastnilo se jí 50 členů. Předsedou byl zvolen profesor Jaroslav Zdeněk. Dalšími funkcionáři Společnosti byli m.j. Karel Novák, Viktor Rolčík, Jaroslav Štych, Karel Anděl, Josef Klepešta.

    Česká astronomická společnost vydávala od března 1918 do prosince 1919 svůj čtvrtletní Věstník, který byl od r. 1920 nahrazen časopisem Říše hvězd. Časopis vycházel zpočátku v nákladu 600 výtisků. O rok později než Říše hvězd začala vycházet Hvězdářská ročenka.   

Několik fotografií z více jak 100 leté historie astronomie